Forord

Denne bog er ment som et arbejdsredskab for AKT-lærere, AKT-pædagoger, AKT-koordinatorer, klasselærere og skoleledere. Vi håber imidlertid også, at den vil finde anvendelse blandt andre faggrupper, der arbejder med udsatte børn og unge. Her tænkes specielt på sagsbehandlere, pædagoger, psykologer, SSP-medarbejdere og diverse konsulenter, der alle ofte vil samarbejde med AKT-lærere. Betegnelsen „AKTlærer" er i bogen gennemgående anvendt som term for den professionelle voksne, der arbejder med den gruppe af børn og unge, AKT-definitionen dækker, selv om vi udmærket er klar over, at mange kommuner har andre og flere titler for denne og lignende funktioner. Vi har også – af hensyn til læsbarheden – begrænset os til oftest at bruge betegnelserne „skolen" og „folkeskolen", om end mange også arbejder med området på friskoler, integrerede institutioner, ungdomsinstitutioner, dagtilbud, kost- og efterskoler m.v.Af hensyn til anvendelsen som håndbog har vi også forsøgt at undgå for mange henvisninger og noter i de enkelte afsnit. I stedet vil der i bogens afsluttende del være samlet en række supplerende forklaringer og teksthenvisninger til den interesserede læser. Bogen er derfor ikke en videnskabelig udredning af problematikker vedrørende udsatte unge, men snarere en samling af viden og erfaringer. Vi har dog foretaget nogle analyser af specielt den organisatoriske kontekst omkring AKT-arbejdet som research til nærværende bog.Bogen er opdelt i fem dele. Første del, ramme udbredt fænomen, samt hvordan denne kan indgå i en skoles virke. Anden del, konkrete handlingsmuligheder i arbejdet med folkeskolens primære sociale ramme, nemlig stamklassen, samt med diverse gruppeprocesser. Tredje del, skal ligeledes give læseren mulighed for at intervenere kompetent i problemstillinger, der påvirker en enkelt elev. Fjerde del, strategier i forhold til at udvikle skolens AKT-arbejde, samt nogle overvejelser om, hvordan man overlever som AKT-lærer. Femte del, et mini-leksikon, hvor de hyppigste fagrelevante termer bliver forklaret, samt en liste over litteratur og henvisninger. Dertil kommer diverse blanketter m.v. til fri kopiering.Der skal lyde en stor tak til cand.jur. og advokatfuldmægtig Rasmus Berg Madsen og cand.psych Birgitte Øbirk samt psykologistuderende Mette Jakobsen for venlig sparring i forbindelse med de dele af bogen, der omhandler henholdsvis juridiske/forvaltningsretslige og psykologiske emner. Endvidere takkes skolekonsulent Anders Vedberg Hjortlund Jensen for generel sparring i forhold til bogens kernefaglige indhold, nemlig AKT-arbejdet og organisering heraf.Vi håber, at denne bog kan bidrage til at videreudvikle arbejdet med elevernes trivsel i og uden for skolen.- Brian Degn Mårtensson og Torben Pedersen